ÚVOD

TUČNIAK je projekt, ktorého cieľom je vytvoriť plnohodnotný účtovnícky softvér určený hlavne pre malé a stredné firmy na Slovensku. Vznikol ako vedlajší produkt diplomovej práce, ktorej pôvodný cieľ bol analyzovať dostupný účtovnícky software pre slovenské firmy.

Výsledokom analýzy bolo zistenie, že väčšina malých a stredných firiem používala v tom čase zastaralé programy, naprogramované ešte pre operačný systém MS DOS, ktorý je nevhodný pre použitie vo vnútropodnikovej počítačovej sieti. Dôvodom pre používanie takéhoto zastaralého softvéru bola jeho cenová dostupnosť a spolahlivosť.

Nové programy najmä pre prostredie MS Windows, sú často nespolahlivé alebo príliš zložité na ovládanie, Ceny takéhoto softvéru určeného pre použitie v počítačovej sieti sú vysoké a preto sú dostupné len veľkým firmám. Cenovo dostupné programy síce podporujú používanie po sieti, ale bez použitia serveru, čím sa stráca výhoda centralizovaného a teda pre všetkých užívateľov aktuálneho stavu dát.

Cieľom projektu TUČNIAK je vytvoriť centralizovaný účtovnícky program, určený najmä na použitie v počítačovej sieti, kde by k dátam mohlo pristupovť» súčastne viacej uľívateľov. Zároveň je ho moľné používať aj ako samostatný program na jednom počítači. Program je vyvýjaný pod licenciou GNU GPL, ktorá umožňuje cenovú dostupnosť akejkoľvek firme.

Program je primárne určený pre počítače s OS Linux. Jeho zavedenie do vnútropodnikovej počítačovej siete však nevyžaduje prechod všetkých počítačov na tento operačný systém. Pogram beží ako serverová aplikácia na jednom počítači (zatiaľ sa zameriavame len na servery so spoľahlivým OS Linux), na ktorý sa môžu napojiť ostatné počítače v sieti nezávisle od toho aký operačný systém používajú.